Arbetslinjens 2 dimension & mobilt anställningsskydd.

2006, om våren, formade vi arbetslinjen. Nu räknar vi 2015 om hösten.
Linjen har, som jag tidigare skrivit om:

En dimension – den är Kvantitativ – Fler i jobb.

En metod – Att använda kraften i marknadsekonomin. – Vi gör det lönsamt att…

Tre pelare:

Vi gör det lönsamt att:

  • Arbeta
  • Anställa
  • Samt att starta och utveckla företag.

  
För tre-fyra år sedan började jag efterlysa politikutveckling av konceptet i stort.

Man kan ana embryot till detta i de värdeord, som syns i bilden ovan.

I korthet behöver arbetslinjens enda dimension kompletteras, med en andra dimension.

Linjen, eller vektorn, blir då en matris eller om man så vill en yta, en plan. En spelplan.

  
Sett utifrån den enskilde. Och vi moderater sätter alltid den enskilde i centrum, så lyder denna kvalitativa bjälke.

Vi låter:

  • Människor komma bättre till sin rätt i arbetslivet.

Multiplicera detta med den kvantitativa dimensionen och ett kampanjbudskap bildas, som sammanfattar:

  • Vi låter fler komma bättre till sin rätt i arbetslivet.

Det är inte bara ATT ha ett jobb som är viktigt, utan även den glädje, den trygghet och nivån av välstånd som jobbet ger till såväl den enskilde, till företaget och till samhället.

Väl när denna modell är utbyggd. Kan politiska projekt stämmas av mot mallen. 

De kompromisslösa avstämningar som gjordes i budget och annan politk för 2007–2015 med kontrollfrågan “Tjänar förslaget arbetslinjen?” gav en kraftig effekt på sysselsättningsgraden, som blev bäst i EU.

Samma nogsamma avstämning bör ske framgent även avseende kvalitativa aspekter.

Tag den trygghet som kommer den enskilde till del av arbetskraftsdeltagande. Den är nu formaliserad i Lagen om AnställningsSkydd, LAS.

På Arbetsmarknaden ger LAS arbetsgivaren ägorätt till den enskildes formella skydd. Byter man jobb förloras skyddet. Det står i bjärt kontrast till den andra stora marknaden, bostadsmarknaden där den enskilde som byter lägenhet har samma besittningsskydd före och efter bytet.

LAS hämmar rörligheten. Det är emellertid rörlighet – anpassningsförmåga – som ger ett verkligt skydd i skeden av förändring. På såväl individuell nivå, som för företag.

Darwin uttryckte det i sina teorier om adaption och evolution. Vi behöver för att höja den reella tryggheten ha system som medger anpassning och utveckling av såväl företag som individer.

Stefan Fölster föreslog för en lång tid sedan portabelt anställningsskydd i form av ett utbildnings-/omställningskonto.

Efter honom men då ovetandes om dennes tankar har jag föreslaget bärbart anställningsskydd i form av att frikoppla antalet anställningsår från arbetsgivaren.

Vilkendera det blir, eller en kombination, blir spännande att se men såväl moderaternas stämma som arbetsmarknadens parter börjar inse att LAS behöver reformeras.

Unga måste få komma in och arbeta upp en grundtrygghet. Äldre ska inte låsas in utan kunna röra sig och utvecklas. 

Luckor för utbildning och egenföretagande, rörelse till andra befattningar och arbetsgivare, detta kan inte straffas utan behöver stimuleras för ökad anställningsbarhet och för högre konkurrenskraft hos vårt näringsliv.

Därför behöver arbetslivstryggheten reformeras och bli mobilt.

Kommentarer:

Lämna ett svar