En god miljö för människan.

Vi har en lång tid arbetat med energieffektivisering av våra fastigheter. Den energi man inte förbrukar är den miljövänligaste.

Nu mäter vi med början på skolor och förskolor en mängd inomhusvariabler, så som temperatur, ljusstyrka, fuktighet, ljud och luftkvalitet för att optimera arbetsmiljön, även nåsta mandatperiod kommer det innebära fortsatta mätningar och anpassningar av lokaler framförallt för bättre akustik.

El från solenergianläggningar kan utgöra ca en tiondel av ett lands energisystem utan utjämnande lagring, nu är Sveriges nivå närmare en tusendel. Energikällan kan således växa i omfattning. Sedan något år har priserna på solceller fallit till en nivå där det i flera fall är lönsamt att investera i anläggningar som täcker en till två tiondelar av fastighetens eget behov. Vi har därför inlett installationer under denna mandatperiod och kommer installera solenergianläggningar på för ändamålet lönsamma nya och äldre tak kommande mandatperiod, till del är detta en växling av tyngdpunkten i strategivalet från energieffektivisering till produktion av egen energi. Energilagring i batterier kan ej förutses nå lönsamhet närmaste mandatperioden, men kan ändå motiveras om anläggningen har resevkraftsbehov. Batteripaket kan spås snabb prisnedgång genom volymtillväxt, pumpstyrning och pumplagring är befintliga tekniker för lagring som är lönsamma redan idag, applicerbara inom VA systemet.

Skövde är en grön oas, vi vill utveckla detta och framförallt göra det tillgängligt för människan. Man ska kunna bygga och bo på landet och nya stadsdelar ska uppföras med god livsmiljö och närhet till grönområden i fokus. Befintliga tätortsnära naturmiljöers kvaliteter ska utvecklas och skötas med fokus på sociala värden av fritid, rekreation och lek. Betesdrift och skötsel av våra reservat har förbättrats under mandatperioden. God skötsel är fortsatt viktigt för att utveckla deras rika biologiska mångfald.

Vår tunga fordonspark går på HVO, ett förnyelsebart bränsle som kan köras i dieselmotorer. Nu går merparten av vår lätta fordonspark över till HVO i mycket snabb takt. Nästa mandatperiod kommer resten av fordonsparken tas över till detta förnyelsebara drivmedel och el. HVO har valts av två skäl, dels kan man använda existerande fordon, dels har vi kunnat bygga beredskapslager av drivmedel för kriser. Kollektivtrafiken använder biogas.

Fjärrvärmen är mycket prisvärd. Vår nya anläggning eldas med biobränsle och kan generera elektrisk kraft. Vi vill studera om denna anläggning kan driftsättas och generera el för delar av centrala Skövde även vid bortfall av det nationella elnätet.

Trafiksystemet skall möjliggöra för människor att flexibelt använda rätt trafikslag. Möjligheter för kollektivtrafik gång och cykel ska byggas ut och förbättras, liksom anpassningar för de nya elfordonen. Men vi moderater underlättar även för bilen. Vi vill bredda trafikplatser och vägar och skapa fler filer för kollektivtrafik och bilar så att denna, genom teknikutvecklingen allt mer miljövänliga, trafikform kan flyta smidigare.

Liksom den energi som inte används är den mest miljövänliga, så är också den resa som inte görs. Vi vill därför skapa ett samhälle med nära till jobb, handel och samhällsservice och möjligheter till informationsutbyte på distans. I det senare är god informationsinfrastruktur nödvändig. Vi har 2017 byggt ut optofibernät i bland annat Timmersdala och Trädgårdsstaden. Vi avser fortsätta fylla i de luckor som finns i optofibertäckning och skapa trådlöst nätverk för sakernas internet: Smart logistik i ett uppkopplat samhälle där information i högre grad flyttas till människan än tvärtom.

Framtidens teknik skapar värden för människan, samhället och miljön. Vi vill se nya kreativa områden växa, där framtidens arbetstillfällen skapas i en god miljö för människan och där det är mycket nära mellan arbete, boende, rekreation och handel.

En god miljö är en aspekt som genomsyrar vår politik. Det är en omistlig del av en balanserad helhet bestående av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Härvid identifierar vi miljön som central inte endast i sig själv, ekologin, utan som central komponent i sociala värden såsom rekreation och det goda livet, liksom central för resurshushålllning i en fungerande ekonomi. Vårt fokus ”för människan” är det centrala i begreppet: En god miljö för människan.

Vi har i upphandlingspolicy och därefter måltidspolicy fastställt att högt ställda krav för antibiotikaanvändning, djurskydd, smittskydd och läkemedel ska ställas. Vi har därtill mål för att öka andelen livsmedel av svenskt ursprung i synnerhet de animaliska. Detta sker främst för att ha säkra råvaror i våra kök, effekten är också lägre miljöpåverkan. Skolor använder nu endast svenskt kött. Vi vill i framtiden vidmakthålla detta fokus och öka andelen svenska livsmedel ytterligare, inte splittra fokus till sämre importerade varor med dyra miljömärkningar. Vår målsättning för kommunens kök är fortsatt att:

”Maten ska vara aptitlig, varierad, säker och näringsriktig samt serveras i en lugn och harmonisk miljö. Uppföljning av kvaliteten sker kontinuerligt där gästernas synpunkter beaktas. Maten är något man ska se fram emot under dagen och måltiden ska vara lustfylld.”

Kommentarer:

Lämna ett svar