Skövdeandan och gondoler.

Får jag, i en ambition av tillmötesgående och kompromissvilja, föreslå att vi återupprättar Skövdeandan och bygger en telemix istället?

På kommunalråden Tord Gustafsson (M) och Åke Jönsson (S) tid föreslog jag, med viss humoristisk underton, i SLA att en funikulär kunde införskaffas till Billingebacken, som en symbol för Skövdeandan. En vagn i denna bergbana skulle då vara lång, smäcker och blå som Tord och bergbanans motvikt, den andra vagnen, vara lite knubbigare och röd, som Åke.

Då kunde de sedan i en till synes utifrån dragkamp mot varandra fortsätta samverka för Skövdebornas bästa genom att föra människor från staden upp och ned för rasbrantens barriär till högplatåns fantastiska rekreation och restaurang. Fin symbolik, men också mycket bra logistik.

En symbol för Skövdeandan, vilken tjänat Skövdeborna mycket väl.

Alliansen har styrt Skövde sedan 70-talet och fått detta förtroende just för att vi lyssnar på alla de övrigas goda idéer och inspel. Vi exkluderar eller mobbar inte andra partier eller företrädare.

Det är också mot bakgrund av denna konstruktiva samarbetsanda lokalt som jag och många moderater med mig så starkt tog avstånd från decemberöverenskommelsen. Vi har respekt för varandra och vi för samtal med alla! Förslag värderas sakligt utifrån logiska argument, inte olika beroende på vem som lagt dem. Detta är Skövdeandan och den mer än något annat är att tacka för att Skövde är där det är idag, en välmående växande centralort i vår växande arbetsmarknadsregion. Vi har helt enkelt inte råd att inte vara vuxna nog i vårt lokala parlament att artigt höra och bemöta allas synpunkter oavsett partitillhörighet och därmed heller inte i riksdagen.

Skövde är långsträckt som en följd av de barriärer som styrt stadsspridningen: Rasbranten, Stambanan och Ösans dalgång och rasriskområden. Av dessa tre barriärer är rasbranten den mest styrande barriären.

Sålunda har vi nedanför barriären på bekvämt promenadavstånd till den utbyggda Billingebackens fot ca 7700 boende inom en radie av 1000 meter. Dessa bor väldigt nära ett fantastiskt rekreationsområde och hotell, vars restaurang har regionens häftigaste utsikt. Men de skiljs från detta av barriären. Den svåröverbryggbara diabasrasbranten.

Dessutom har fler Skövdebor, än dessa 7700 på promenadavstånd, enkel och tät åtkomst till dalstationen eftersom det trafikeras av stadstrafikens busslinjer.

Bild: Rasbrantens barriär i rött, samt cirklar med 750 respektive 1000 meters radie från dalstation.

Varför skriver jag nu om logistiklösningar och Skövdeandan?

Jo mitt i den migrationskris som vi fortfarande är i efterdyningarna av styrde vårt nuvarande kommunalråd, min partivän, Katarina Jonsson mycket skickligt undan hotet av ett gigantiskt asylboende uppe på berget. En företeelse som snarare bringat otrygghet än utveckling till rekreationsområdet och därmed förstärkt den fysiska barriären, mellan stad och berg.

Andra partier i den rödgröna oppositionen var i detta vägval, eller snarare akuta väjning, kritiska. De såg inte nyttan av politisk undanmanöver, eller några problem vare sig för boende, kringboende eller rekreationsområdet med det.

Där ur och i dialogen med hotellets nuvarande ägare kom ytterligare tankar om hur berget Billingen bäst utvecklas och tydliggjordes vikten av att denna plats blir en del i Skövdes utveckling, inte ett släpankare. Moderaterna och alliansen hade även dessförinnan en ambition att göra mer av vårt berg, men tanken om asylboende både aktualiserade och tydliggjorde vikten av att välja väg och behovet av att agera.

Det var en livlig diskussion inom alliansen och inom våra respektive partier. Jag själv förordade i detta skede främst att göra mer av bergets direkta värde för oss Skövdebor. Tillgängliggöra restaurangen och fritidsutbudet, samt lämpligheten i mer av permanent boende på men även ovanför sluttningszonen. Alliansen som helhet landade i en plan, som i detta steg, därutöver har mer av besöksnärings- och friluftsliv/rekreationsfokus. Planen inbegriper bland annat en förlängd skidbacke med lift.

Planerna gick vidare till tjänstemäns beredning och en sak vi inom alliansen bad om bättre underlag på var kommunikationslösningar. Själv blev jag förvånad över den ringa merkostnaden för gondollift relativt stolslift, i senaste underlaget är sittlift blott 13% billigare i investeringskostnad.

Jag ställde då kontrollfrågor om den väderskyddade och långt mer mångsidiga gondolliften har någon kapacitetsbegränsande effekt och riskerar utgöra flaskhals. Så är inte fallet. Den ringa merkostnaden ger stora mervärden, men medför inte någon begränsning.

Alliansen beslöt då enhälligt att låta fortsätta projektera för gondol, eftersom det är en tillgänglig och dubbelriktad energieffektiv kollektivtrafikslösning för denna typ av barriär.

I något av en kontrast mot Skövdeandans tidigare respektfulla förhållningssätt med varandra har den senare tiden just gondolens merkostnad kommit att tämligen hätskt anföras som ett “lyxprojekt” och “ekonomiskt oansvarigt” av den nya falang som äntrat toppen i de lokala socialdemokraterna.

Jag har respekt för att man kan vilja spara 13% av investeringskostnaden och föredra alla de begränsningar i väder, årstid, trafikanter och färdriktning som en stolslift medför, framför den något högre kostnaden för en mer mångsidig gondol.

Men vägvalet när det gjordes var allt annat än färgat av det som nu socialdemokraterna försöker utmåla. Så tonen och beskrivningen är inte respektfull och inte heller sann. Det är inte längre Skövdeandan.

Eftersom en gondol fyller transportbehov för fler, i fler väder och i fler årstider och för fler kategorier resenärer så är denna lösning billigare per resande. Inte dyrare.

Den är ett effektivare sätt att överbrygga en av de barriärer som begränsar vår stads utveckling.

Eftersom det gondolen främst tillför är att den fyller transportbehov för närboende Skövdebor, utöver sittliftens transportbehov för tillresta vintersportare, så är det allt annat än ett lyxprojekt. Det som gondolen tillför till projektet är kollektivtrafik till grönområden och rekreation för Skövdeborna.

Det är min åsikt att gondolen är en av de enklaste valen av alla val i Billingeprojektet att motivera.

Jag beklagar dock att planer på detta transportmedel med mycket hög kapacitet nu, med nya socialdemokrater vid det partiets roderkult, står som symbol för Skövdeandans plötsliga frånfälle, inte så som den bergbana jag en gång resonerade kring står som symbol för den konstruktiva Skövdeandan.

Jag hoppas att vi kan hitta tillbaka till den konstruktiva dialogen med Skövdebornas bästa för ögonen igen och att den osakliga debatt som nu sker går över efter valrörelsen.

Får jag, i en ambition av tillmötesgående och kompromissvilja, föreslå att vi återupprättar Skövdeandan och bygger en telemix istället?

Telemix är en linbana som har både sittlifter och gondoler på samma bana.

Då kan socialdemokrater välja sittliften närsom, utan att det valet hindrar alla oss andra och stadens utveckling.

Jag saknar Skövdeandan i medieflöde, i fullmäktige och i kommunstyrelse, men än lever den och hoppet kvar i min och flera nämnder.

Edit:

Tillfogar en bild som visar vad de som åker lift i skidanläggning anser vara viktigt. Källa.

Säkerhet, driftsäkerhet och den sociala aspekten att kunna hålla kontakt och umgås med sitt sällskap framstår som de viktigaste parametrarna. Just säkerheten och i synnerhet den upplevda säkerheten är en utmaning med en stolslift, eftersom billingebacken inte har konstant lutning utan en mycket brant sektion i höjd med diabaslagret så kommer liften passera med ansenlig höjd över mark. Dylikt är svårt att utföra så att det upplevs tryggt med stolslift. Att umgås och ha kontakt är överlägset enklast i en gondol. Även skidåkning är en social aktivitet.

Som synes fäster även skidåkare viss vikt vid typ av linbana. 52% av skidåkare anser liftens typ vara ganska eller väldigt viktig, det är lätt att förstå att kategorier som ska ha med sig hund, cykel, bagage, små barn har klätt upp sig för restaurangbesök eller är funktionshindrade fäster än större vikt vid liftens typ.

Det är lite egendomligt, tycker jag, att inte fler ser vikten av att möta även dessa personers behov, vilket en gondol gör.

Kommentarer:

Lämna ett svar