Hål i Röd-grönt försvar.

Alliansen har under denna mandatperiod beslutat en ny inriktning för försvaret. Den höjer Sveriges försvarsförmåga genom att skapa en försvarsmakt med kraftigt ökad
tillgänglighet och användbarhet.

Samtidigt planerar Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för en politik som skulle ge omfattande försvarsnedläggningar ifall de skulle vinna höstens val.

Sedan tidigare är det känt att oppositionens politik skulle innebära kraftiga besparingar på försvaret. Vänsterpartierna har i sin ekonomiska vårmotion för 2011 utlovat en sänkning av försvarsanslaget med två miljarder årligen.

De är inte ens överens om hur de aviserade besparingarna ska genomföras.

Till det ska läggas ett antal dolda besparingar som innebär att Försvarsmaktens ekonomi underfinansieras. Det rör sig om kostnaderna för ett behållande av värnplikten, effekterna av ett stort överintag av värnpliktiga, mm.
Nya beräkningar visar att vänsteroppositionens dolda besparingar är än mer långtgående än vad som tidigare varit känt.

Detta som en följd av att införa en särskild ungdomsskatt – fördubblade arbetsgivaravgifter för unga under 26 år – och en kilometerskatt.
Att införa en ungdoms- och kilometerskatt skulle sammantaget innebära dolda besparingar på försvaret på ytterligare cirka 776 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Tillsammans med andra neddragningar uppgår vänsterpartiernas försvarsbesparingar till närmare sex miljarder kronor varje år.

Totalt innebär detta en underfinansiering med och kostnadsfördyringar på nästan 23 miljarder den kommande mandatperioden.

Inget förband har lagts ned av alliansregeringen. Den förra regeringen lade däremot ned ett sextiotal förband och skolor.

De skar så snabbt att de återkommande halverade armén var 18:e månad.

En återgång till detta kommer naturligtvis medföra förbandsnedläggningar och slå hårt mot Skaraborg och Skövde.

Men så litet är numer försvaret att förbandsnedläggningar inte kommer räcka för att mätta de röd-grönas nedskärningsiver.

Vi kommer med de röd-gröna att se hela förmågor försvinna.

Stridsvagnssystemet och därmed förmågan att ta och hålla terräng kommer troligen försvinna.

Nyanskaffning av Ubåtar,kan komma att läggas på is. Därmed förloras -på sikt – mycket av vår förmåga att kontrollera Östersjön.

Artilleriet, som redan är i ett sorgligt tillstånd, står också på rödlistan och riskerar att upphöra som vapenslag.

Vad försvinner först?

Ja, det har de inte presenterat.

Stridsvagnssystemet, skulle jag tro.

Därtill kommer resterande delar till stora delar ställa i lager och hangarer. Förmågor som inte används och övas, de tynar bort och tar mycket lång tid att återupprätta.

Debatten har mycket fokuserats på det röd-gröna hotet mot sysselsättningen i Skaraborg.

Men dessa förlorade förmågor i vårt försvar är ett än större hot med den röd-gröna försvarspolitiken.

De ställer Sverige utan ett fungerande försvar.

Det är ansvarslöst.

Kommentarer:

Lämna ett svar