Förbifart Igelstorp.

Bilden visar Skövde från ovan.

Längst ned i bild är Igelstorp.

En ny vägsträckning, “förbifart Igelstorp” som visas av den vita korridoren i bild, skulle medföra att genomfartstrafiken i öst-västlig riktning, som nu zick-zackar genom centrala Skövde, istället skulle ledas söder (i bilden vänster) om Skövde.

Förbifart Skultorp respektive Östra leden har redan medfört samma effekt i Nord-sydlig riktning.

Den positiva utveckling dessa framsynta ifrastruktursatsningar medfört kan på detta vis upprepas.

Förbifarten öppnar även för en expansion av staden österut.

Kommentarer:

Lämna ett svar