hyvel 2012, kniv 2013 eller yxa 2014?

I kommunen ska vi planera ekonomin för de kommande åren och därför är det dags igen att ta en titt i spåkulan.

Jag skrev om  innevarande år i artikeln 2012 blir ett mycket tufft år. Allt pekar nu på att jag blir sannspådd.

2012 blir – mycket riktigt – ett tufft år. Ett år då konjunkturen viker ned.

2012 börjar på vägen utför och slutar på botten av en lågkonjunktur. Alla delade inte min mörka bedömning vilket framgår bla av delårsraporten för 2011, där det sägs på sidan 3, att kommunen strax efter tiden för min bedömning, våren 2011, levde i tron att 2012 skulle bli ett år av växande skatteintäkter.

Vi var dock några rävar i alliansen som förutseende nog föreslog en ytterligare besparing om 0,5 procent. Det kommer dock inte räcka helt för att vidmakthålla kommunens positiva resultatmål, detta enskilda år, när nu farhågorna besannas fullt ut.

Jag menar därför att budgeten nu behöver revideras för innevarande år och fås i balans medelst ytterligare besparingsbeting, samt att vi politiker i nämnder per omgående bör ta vårt ansvar för återhållsamhet.

Nu är en bättre tid för åtgärd än sedan.

Denna snara insats krävs för att vi vid 2012 års slut skall kunna uppvisa ett resultat om inte i linje med så i vart fall mycket nära vårt resultatmål om +2 procent i snitt över en fyraårsperiod.

2012 tar oss till botten.  Vi och världen är i den andra svackan i en dubbel-dipp, en W formad konjunktur, vilket leder till korta konjunkturcykler. I regioner som Asien och USA, som ligger före oss, kan man redan skönja tecken på snar vändning, därför spår jag en kort period av lågkonjunktur, liksom den under 2009.

Stämmer detta antagande om en kort konjunktur blir 2013 ett år då konjunkturen återhämtas från botten för att sluta i  nästa högkonjunktur. En blott tre och ett halvt år lång cykel, där vi kommer befinna oss i samma fas under 2014 som vi var i mellan somrarna 2010-2011.

 Låt mig summera:

2012 kommer bli svår att få i balans. 2012 kräver åtgärd nu. Med kort framförhållning kan sådana besparingar bli sub-optimala i synnerhet för läsårsbundna skolverksamheter. Likväl behövs åtgärd.  

 2013 är det år vi planerar nu, det är uppenbart att tyngdpunkten på åtgärder krävs här, men likväl är det så att en insats som sker först här inte hunnit verka 2012. Att använda “hyveln” 2012 och uppvisa allmän återhållsamhet, kan medge att man slipper mer drastiska åtgärder 2013. En sparad krona på ramen 2012, är värd två kronor 2013.  År 2013 bör tyngd läggas på besparingsåtgärder vilka kräver framförhållning, annat bör sättas in redan i år.

2014 blir ett år då vi kommer få en vändning i ekonomin, det blir lätt att nå ett positivt resultatmål detta enskilda år. Men prognosen kring detta år är långt mer osäker än den som rör 2012 och 2013, så låt oss inte räkna med det för mycket, konjunkturcykeln kan bli längre. Vi vet nu med säkerhet att 2012 och 2013 blir två tuffa år. För att vara säkra på att klara det positiva resultatmålet bör därför åtgärder sättas in i närtid. 2014 är det möjligt att klara utan hyvel, men endast om vi gör vad vi ska åren dessförinnan.

Så – Jag höjer ett varningens finger – sätts inte åtgärder in under 2012 och 2013, så är det så att vi får skära trefalt år 2014 för att nå resultatmålet som räknas över en fyraårsperiod. En krona minskad på ramen redan detta år gör att vi slipper en nedskärning med tre år 2014.

Nu undrar ni kanske varför jag uppehåller mig vid ett resultatmål.

Varför ett positivt resultat? Ska en kommun gå med vinst?

Nej, inte i reala termer. Såhär är det: Vi äger tillsammans en massa saker, vårt kommunala kapital. Vårt kapital äts upp av inflationen, som är ungefär två procent. Det blir ett stort hål om infaltionen får äta över tid och skulle vi tillåta “noll-resultat” så skulle det vara att leva av vårt kapital och att leva upp det våra företrädare skapat.

Kommunallagen kräver av kommunpolitiker att iaktta god ekonomisk hushållning, detta med inflationen har lett till att en praxis utvecklats som innebär att  god ekonomisk hushållning är att uppvisa ett positivt resultat om lägst två procent. Inte varje enskilt år, men över en cykel bör snittet hamna där.

+ 2 procent, som lägst.

 

Kommentarer:

Lämna ett svar