Naturvårdsverket klassar ekologisk fossilfri energi och växtnäring, som avfall.

Statens naturvårdsverk vägleder Länsstyrelserna och Miljöprövningsdelegationen när de sistnämnda fastställer tillstånd för biogasanläggningar. Efter det att den nya avfallsförordningen trätt i kraft har naturvårdsverket meddelat att gödsel hädanefter är att anse som avfall och inte som tidigare en biprodukt.

Därigenom får nu nya tillstånd för gårdsbiogasanläggningar villkor, klassning, tillsyn och avgifter för biologisk behandling av avfall. Detta är en felaktig tolkning av avfallsförordningen. Återigen är svenska myndigheter “bror duktig” och vantolkar EU:s lagstiftning, så att svenska bönder får hårdare villkor än sina kollegor på en gemensam öppen marknad.

Naturvårdsverket har valt en motsatstolkning “e contrario” av paragraf 11 som undantar vissa animaliska biprodukter från att omfattas av avfallsförordningen. Det är fel lagtolkningsmetod.

Syftet med undantaget är att undvika dubbelreglering. Och bara för att vissa animaliska biprodukter regleras av speciallag betyder inte det att allt annat är att betrakta som avfall enligt förordningen.

Detta är ett typexempel på hur svenska tjänstemän regelmässigt gör strängast möjliga tolkning för att ha ryggen fri. Den svenska lantbruksnäringen betalar.

Vad gödsel är regleras av en EU-förordning (1069/2009). Gödsel är en animalisk bi-produkt, inte ett avfall. Denna förordning har starkare rättskraft och gäller framför svensk rätt. Den är glasklar. Likväl väljer SNV strängare tolkningar av svagare svensk rätt. Bland annat anser man sig inte kunna medge undantag enligt avfallsförordningen mot avfallsdokumentation av gödseltransporter.

Som sagt så är gödsel i dessa sammanhang inte ett avfall. Avfallsförordningen är inte tillämplig. Därtill finns i den ovan nämnda EU förordningen, som reglerar animaliska biprodukter, ett uttryckligt lagrum att undanta gödseltransporter från dokumentationskrav.

Gödsel är att betrakta som avfall endast när det utgör ett kvittblivningsproblem. När man avser eller är skyldig att “göra sig av med det”. Lantbruk och biogasanläggningar är beroende av gödsel som en integrerad del av produktionen och har inte en tanke, eller en skyldighet att göra sig av med sina insatsmedel.

Vi kommunala tillsynsmyndigheter kommer i vår tillsyn att få verkställa dessa vantolkningar, så snart de vunnit laga kraft i Miljöprövningsdelegationernas tillstånd. Det är en ytterst otacksam uppgift och hämmar omställningen till ett samhälle som hushåller med växtnäring och energi.

Torbjörn Bergman (M), Ordförande Miljönämnden Östra Skaraborg.

Kommentarer:

Lämna ett svar