Cementa

Jag sammanställde nedanstående ståndpunkter i ett Yttrande till mark- och miljödomstolen, som ikväll antagits enhälligt av Moderaterna i Skövde. Detta med anledning av Cementas ansökan om utökad och fortsatt täktverksamhet

Länk till mer högupplöst .pdf (klicka här)

Cementa är en värdefull arbetsgivare för Skövde kommun. Vi är måna om att våra industrier och verksamheter får möjlighet att utvecklas på bästa sätt.
Samtidigt medför den ansökta verksamheten påverkan på andra värden och verksamheter. Vi önskar därför att dessa sakförhållanden och samband nogsamt undersöks och värderas, så att villkoren för tillståndet begränsar negativ påverkan och ökar positiv påverkan på Skövderegionen, som helhet.

Hållsdammsbäcken

Omledningen av Hållsdammsbäcken föreslås – som huvudalternativ – ske till en punkt där Hjälpadalsbäcken skär fastighetsgränsen. Som andrahandsalternativ diskuteras och avfärdas en sträckning till sin helhet utanför fastighetsgränsen norrut, uppströms.
Huvudalternativets sträckning skär höjdkurvorna vinkelrätt alldeles innan de når Hjälpadalsbäcken. Se bild 1. Här föreslås därför att en fisktrappa byggs.

20130227-230910.jpg

Bild 1. Höjdkurvor från MKB Figur 21 lagd över MKB Figur 16. Samt förslag på flackare dragning i rött.
Vi vill poängtera att när bäcken släpps rakt nedför en brant på det sätt som föreslås i en sträcka på 100 meter i huvudalternativet, så ökar hastigheten på vattnet och därmed erosionen till den grad att även grövre material i bäckfåran slits med av vattnet. En nyanlagd fåra är mycket känslig för detta. Det är bättre att först leda vattnet till en äldre fåra, sedan utför.
Vi vill se ytterligare en alternativ sträckning utredd, med en jämnare lägre lutning. Vi föreslår att huvudalternativet justeras närmast Hjälpadalsbäcken som markerats med rött i bild 1.
Därutöver vill vi se fler förslag på åtgärder än de som nämnts för att minska erosionen och följdverkan av erosionen nedströms. Såsom bäckbottnens tvärsnittsprofil – vilken kan göras i etage, såsom tvåstegsdiken – meandring och sedimentationsområden i den flacka södra delen innan vattnet lämnar fastigheten.

Alternativt kan de närmare villkoren för dragningen överlåtas på tillsynsmyndighet att fastställa.
Det sägs att Hjälpadalsbäcken behöver grävas ut för att klara hela flödet från Hållsdammsbäcken. Vi vill se analyserat om denna kapacitetsbrist i hela eller delar av sträckan hellre bör användas för att skapa ett översilningsområde och på så vis skapa naturvärden, fördröjning och sedimentfälla. Att gräva ur Hjälpadalsbäcken bör så långt möjligt undvikas, det för bort naturvärden, ökar risk för erosion och leder till högre toppflöden.

Risk för höga intermittenta flöden

20130227-231037.jpg

20130227-225931.jpg

Bild 2, pressklipp

Hållsdammsbäcken ansluter till Våmbsbäcken. Där den passerar riksintresset för kommunikation – riksväg 49 – är trumman underdimensionerad. De i ansökan föreslagna åtgärderna innebär dels att ytor hårdgörs, som tidigare varit klädda i vattenabsorberande/flödesutjämnande jord och vegetation, dels att man bryter sig i en riktning (väster), som möter grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning i berget (åt öster). Man gör det i en punkt i bergets midja som sägs innehålla ett ”mättat utströmningsområde”. Därtill leder omledningen av Hållsdammsbäcken på tvärs över bergssluttningen till att det långsamt rörliga markvattnet från hela sluttningen skärs av och leds ut. Dessutom har denna del av Skaraborg fått påtagligt ökade nederbördsmängder de senaste 15 åren enligt SMHI.
Samtliga dessa faktorer samverkar till att Våmbsbäcken nedströms brytområdet över tid kommer få påtagligt förhöjda intermittenta vattenflöden. Detta bör adresseras. Bland annat bör reglering av utpumpningen från brytområdet övervägas i flödesutjämnande syfte. En ”second-opinion” på de hydrologiska risker som är förknippade med brytningen bör inhämtas utöver den anlitade konsulten.

Brandstorpsvägen.

Brandstorpsvägens funktion är ur kommunalt perspektiv mycket angelägen att bevara för de närboende, tillgängligheten till området, den turisttrafik som finns runt berget, för avlastning av köer vid väg 49:s infart och som enda tillgängliga kringledning av biltrafik och uttryckningsfordon genom den kanaliserande terräng Våmbsdalen utgör när det sker stopp på väg 49.
Vi vill se förslag på ny vägdragning. Norr om riksintresseområdet finns en befintlig kraftledningsgata i ägo- och skiftesgränser, vilken föreslås studeras närmare. Se bild 3-5.
Det bör åligga företaget att färdigställa denna nya vägdragning minst till samma standard som den vägförbindelse de bryter. Dock kan en tillfällig omläggning av vägen inom brytområdet bereda företaget mer tid för att slutföra ny vägdragning.

20130227-225601.jpg

20130227-231155.jpg

20130227-224051.jpg

Bild 3-5 Brandstorpsvägen. Blå – ny sträckning vi föreslår. Grön – sträckning företaget önskar ta ur bruk.

Arkeologisk undersökning.

20130227-224238.jpg

Bild 6. Fornlämningar & kulturhistoriska objekt. (bild från Vägverket)
http://www.trafikverket.se/PageFiles/5997/bilaga_2_vag_49_vamb_annero.pdf

Brytningsområdet ligger högt, vid kanaliserande terräng, väl dränerat och på en södersluttning.
Dessa faktorer gör det sannolikt att området kan innehålla arkeologiska värden. Detta bör utredas och belysas i ansökan. Vi håller för troligt att avbaning, anläggning av upplag, vägar och dylika arbeten bör föregås av arkeologisk undersökning och dokumentation av fynd.

Inventering av hus

På motsvarande sätt som det finns risk för skada på grundvattnet finns risk för skada på hus genom vibrationer. Vi föreslår att de hus som är närmast brytområdet inventeras med avseende på sprickbildningar och radonhalt för att i efterhand kunna fastställa när egendomsskada till följd av vibrationer har uppstått.

Efterbehandling

Förslaget till efterbehandlingsplanen syftar till att återskapa naturvärden. Efter det att Cementa avslutat sin verksamhet så är den sannolika användningen för området inte i sin helhet som naturområde utan även att exploateras för verksamheter närmast väg 49:s bullermatta och för bostadsändamål längre upp i sluttningen. Efterbehandlingsplanen bör inte endast syfta till att skapa naturvärden utan även innefatta områden lämpliga att bebygga.

20130227-225800.jpg

Bild 7 Terrasshus i söderläge (principskiss)

20130227-225124.jpg

Bild 8 Terrasshus i söderläge.

Terrasseringen av bergets södervägg kan därvid vara en tillgång. De bergsmassor som tänkts stjälpas över bergssidan kan då till del ges annan användning för vägbyggnad, se nästa stycke.

20130227-235638.jpg

Bild 9 ”Kavallerileden” Ny vägdragning av väg 49 Våmb-Karlsro-Segerstorp.

Omedelbart söder om riksintresset för kalkbrytning finns ett riksintresse för transporter, riksväg 49. Detta riksintresse går i zick-zack genom staden, vilket är ohållbart. I en fördjupad förstudie ”Väg 49 Våmb-Annero” 2007-11-06 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vag-49-VambAnnero/Dokument/ har dåvarande Vägverket studerat en ny dragning av vägen Våmb-Annero. Skövde kommun har dessutom i sin översiktsplanering skisserat en fortsättning Annero-Segerstorp. Sammantaget benämnt ”Kavallerileden”. För genomförandet krävs stora volymer berg för att bygga bankar. Över södra brottet en 18 meter hög, mellan 18 och 27 meter bred och 350 meter lång vägbank, samt en 3,5 meter hög och 300 meter lång bank över Karlsro industriområde. Likaså kommer vägsträckningen behöva lyftas upp när den passerar regementsområdet. Projektet är vilande eftersom anläggningskostnaden för dessa vägbankar är hög.
Vi vill poängtera vikten av att dessa två riksintressen samordnas. Trafikverket har här möjligheten att använda tiden för att få byggt vägbankarna av sådana sekundära massor som tas ut vid den närbelägna kalkbrytningen. Denna möjlighet upphör om Cementas verksamhet upphör.

Övrigt rörande Ansökan

Därutöver ansluter vi oss till de synpunkter Skövde Kommun tidigare inlämnat på ansökan.

Överlappande motstridiga riksintressen och en begäran om omprövning av dessa ”konfliktytor”

Området och dess omedelbara närhet, innefattar:
• Riksintressen för kommunikation (väg 49).
• Riksintresse för friluftsliv.
• Riksintresse för naturvård.
• Riksintresse för kalkbrytning.
Vi finner att riksintressen för friluftsliv och naturvård utgör motstridiga intressen till kalkbrytning.
Skövde är en växande centralort i en arbetsmarknadsregion / FA-region. Området med riksintresse för kalkbrytning är i sin helhet beläget inom den radie från stadens centrum där en kraftig expansion sker av verksamhetsområden och bostäder. Exploateringsintresset utgör ytterligare ett motstridigt regionalt och kommunalt intresse till friluftsliv och naturvård.
För att ge kommunen, företaget och de närboende klara spelregler är det av vikt att Länsstyrelsen efter det att avvägning mellan dessa motstående intressen har gjorts av Mark- och miljödomstolen för sökt yta inleder en process att avgränsa/ompröva riksintresseområden även inom de resterande områden där överlappning sker, så att det blir tydligt även framgent vilket riksintresse det är som gäller.
Det vill säga det bör i det fall Mark och miljödomstolen beviljar tillstånd för brytning göras klart på initiativ av Länsstyrelsen redan till år 2017-2018 om ytterligare brytningsområden finns i väster och i norr efter det att det nu sökta området har exploaterats färdigt runt år 2033, så att alla berörda ges god framförhållning och otvetydiga långsiktiga planeringsförutsättningar.
Det är ej acceptabelt ur näringspolitisk synvinkel att en miljardinvestering såsom Cementas fabrik i Skövde ges besked huruvida verksamheten kan fortsätta med något enstaka års framförhållning. Likaså lägger det en död hand över centralortens fysiska planering och expansion i västlig riktning när man inte vet på sikt om angränsande ytor kommer vara natur- och fritidsområde, eller ett dagbrott.

Kommentarer:

Lämna ett svar