Skövderegionen

Skövderegionen är ett begrepp som används i Skövdes vision.

Det är inte ett närmare definierat begrepp. Men jag tänkte råda bot på det, med att teoretisera kring vad som är hjärtat i Skövderegionen i ett dylikt visionärt / långsiktigt sammanhang.

Det finns i Sverige ett krympande antal lokala arbetsmarknadsregioner som definieras av SCB. Eller – hellre – det något längre framåt syftande begreppet FA-region. Kort för “Funktionell-Analys region”, som fastställs av Tillväxtverket.

72 FA-regioner finns idag. De syd-väst om oss, som tex Borås, håller raskt, (nåja raskt i ovan nämnt sammanhang dvs 20-30 år från nu), på att slukas av Göteborgs FA-region.

Det är Göteborgs medvetna strategi i dess regionplanering att inkorporera angränsande arbetsmarknadsregioner.

I Skaraborg finnes dock ytterligare ett i Skövdes närhet, nämligen FA-region Lidköping, som inte är på väg att integreras i Göteborgs FA-region. Till följd av avstånd.

Då regionförstoring är mycket positivt för den region det berör och FA-region Lidköping, liksom FA-region Skövde har närmast till varandra är integrering mellan dessa del-regioner ett gemensamt strategiskt imperativ.

Betrakta geografi, demografi och infrastruktur. Vilket är de tre grundelementen att bygga en funktionell region på:

Figur: Befolkningstäthet, viktiga infrastrukturstråk och gränsland i Skövderegionen.

20130305-194431.jpg

Geografiska avgränsningar

I nordöst finns en begränsning i Skogsklädda områden bortom Karlsborg och Gullspång.

Som självverksam skogsägare värdesätter jag de som verkar här, men avstånd och den glesa befolkningen gör detta till ett gränsland. Och har så varit genom historien, gränsen mellan Svealand och Götaland definierades av samma faktorer.

I nordväst utgör innanhavet Vänern en naturlig gräns, men också en port mot omvärlden genom hamnar i Lidköping och Otterbäcken.

Från väst till syd finns ett mindre tydligt avgränsat band av agrart landskap. Inte väldigt glest befolkat, men långt från större tätorter och ur ett Skövdeperspektiv avgränsat av restid större än en timma. I detta band – liksom i nordöst – minskar invånarantalet och befolkningen åldras. Vilket i en framskrivning av trenderna gör att även detta utvecklas till gränsland.

FA-regionerna där bortom utvecklas naturligt mest åt Göteborgshållet och detta område blir då i skuggan.

I öster utgör Vättern vallgrav mot alla försök till regionförstoring. På andra sidan om denna vallgrav är – som ett förebud – redan hela Östergötland integrerad i en enda FA-region.

20130305-200352.jpg

FA-regioner, per 2005.

Tillsammans utgör det område som avgränsas på ovanstående vis merparten av Skaraborg, men inte helt. Habo och Mullsjö har exempelvis en mer tydlig koppling till Jönköping.

Området innehåller således två FA-regioner. I definitionen av det begreppet har man tittat ett tiotal år fram från 2005, dvs tills nu.

Infrastruktur utifrån regionperspektiv

När vi blickar ytterligare ett tiotal år framåt ter det sig som om Skövderegionens överhängande strategiska imperativ är att förbättra kommunikationerna mellan Lidköpings FA-region och Skövdes dito.

Här går ett enda kommunikationsstråk kallat nummer fem, mer känt som riksväg 49.

Tidigare fanns också järnväg, som dessvärre har tagits ur bruk och fått förfalla till ett tillstånd som skulle göra det mycket kostsamt att få i skick.

Härvid bör prioriteras att korta restiderna efter stråk 5. Vägen bör på sikt vara 2+2 motorväg hela vägen mellan Lidköping och Tibro och snabbas upp hela vägen till Karlsborg.

Det är kontroversiella ord, inser jag.

Men de bygger på analys. E20/Västra stambanan är stråk genom / stråk till och från, mer än väg 26 och väg 49 vilka i högre grad även är stråk inom Skövderegionen.

Visserligen är det viktigt att kunna ta sig till och från en region, men attraktiviteten och det som får kreativa människor att stanna här och utvecklas är avhängigt persontransportmöjligheterna inom regionen i första hand. Av dessa båda riksvägar, som på så vis hamnar främst, är väg 49 den med flest boende utefter och dessutom det enda större stråket på den ledden.

Jag tänker dock inte ställa den ena infrastruktursatsningen mot den andra. Bäst att vara tydlig med det. Jag anser att Skaraborgs kommunalförbunds initiativ att skramla ihop en miljard av knappt 7 till E20, så det äntligen kan bli motorväg, är mycket lovvärt och får innerligt hoppas att en så begränsad medfinansiering är tillfyllest.

Jag anser att investeringar i samtliga dessa 4 stråk är av sådan strategisk betydelse och framtida vikt att medfinansiering och förskottering av dem med gott samvete kan göras för lånade medel med undantagande – i dessa fall – av kommunala finansiella målsättningar om att investering skall ske för egna medel.

Skövderegionen har ingen regionplan och ej heller har Skövde, (ännu även om det beställts på min inrådan,) en långsiktig översiktsplanering bortom 2025.

Då ingen form av analys eller planering sker utifrån det perspektiv, som denna artikel skrivs, är inte kortning av restider en prioritet längs stråket, man gör säkerhetsförbättringar och sådant.

Behoven har inte lyfts, på motsvarande sätt som Göteborg lyft sina behov, där det investeras friskt för våra regionala skattemedel i västsvenska paketet.

Denna icke-existerande planering har heller icke – och det är ju logiskt – lyft fram väg 49.

Det medför att orter som Karlsborg och just Lidköping stadigvarande hålls på och i vissa fall bortom kritiskt pendlingsavstånd. Ett avstånd som mäts i tid och som inte minskar.

Figur Pendlingsavstånd, från Sydsvenska Handelskammarens rapport.

20130310-203609.jpg

Detta slår mot kvinnor och deras möjlighet att utvecklas, eftersom kvinnor har lägre tolerans för pendlingstider.

Väg 49 behöver kranskärlskirurgi.

Väg 49 går exempelvis i zick-zack genom Skövde. Något vi föreslaget bot på genom en ny rak vägdragning “Kavallerileden” och därefter, när väg 49:s infart allt mer behövs för trafiken inom Skövde stad, en rak fortsättning österut kallad “Förbifart Igelstorp”. I Skövde stad går idag Väg 49 och Väg 26 på samma sträcka. En sträcka kallad östra leden vilken även är vital för trafik inom staden. Här förutses massiva köer.

Förbifart Igelstorp, löser ut en storhet ur den ekvationen. En framtida dragning Våmb-Annero-Segerstorp och vidare bort söder om Igelstorp, skulle göra att Väg 26 och Väg 49 kan mötas planskilt syd-ost om Skövde stad, istället för att samsas på samma sträcka som Skövdebor på väg till och från dagis jobb och butiker.

Detta skulle få pendlingsavstånden inom Skövderegionen ned under kritisk nivå.

Figur: Kavallerileden Cardiac bypass

20130305-202253.jpg

Regionförstoring, skälen

Varför kan man undra ska en region förstoras?

Ett första skäl att nämna är högre levnadsstandard. Inkomster ökar när arbetsmarknaderna gör det.

Andra är våra företags konkurrenskraft och tillgång på kvalificerad arbetskraft.

Ett tredje är minskad sårbarhet. Var enskild ort blir mindre sårbar om man kan pendla till annan ort där jobb finns.

Ett fjärde är jämställdhet.

Figur. Avfolkningskommuner och tillväxtkommuner, Sydsvenska Handelskammarens rapport “Regionförstoring för tillväxt och jobb”

20130310-203236.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar