Replik till Silvester Jellinek

Tack Silvester Jellinek, VD Knistad Hotell och konferens, för debatt. Det är Jernhusen AB, som föreslår hotell vid Boulogner, strax norr om tuben. Och därtill “Skövde Office Park” med 500 kontorsarbetsplatser och 500 parkeringar. Det bolaget är värt 10 miljarder, vilket inte hindrar Silvester från att anse förslaget för okunnigt.

Jag efterfrågade, i SLA år 2009 genom artikeln “Hellre Skövde C, än Arena B”, en annan finansiering än kommunal, en analys, ett anbudsförfarande och en lokaliseringsstudie före en eventuell kongresshall. Jag vidhåller detta behov och upprepar att Malmös analys pekade på cityläge med goda kommunikationer, nära tillgång till hotell i olika kvalitetsnivåer samt annan cityorienterad service, kulturutbud och nöjesliv. En plats helt nära centralstationen.

Silvester menar – tvärtom – att läget vid Arenan är perfekt för hotell och kongress. Likväl har ingen byggt där på fyra år. Jag menar att det moratorium som råder över det området – alltsedan (C) och (Fp) sagt sig vilja bygga en kommunalt finansierad kongresshall där – är olyckligt av tre skäl: Det är sannolikt fel plats, det vore helt olagligt och det byggs inga höghus där istället, vilket området är lämpat för.

Satsningen på Skövde Office Park och en ny vänthall över spåren är välkommen. Kommunens uppgift är att sörja för infrastruktur vid etableringar, inte stå för etableringarna i sig. Tuben bör förlängas över stationsgatan till kulturhusets torg och torget kan utökas i sydväst. Detta för att separera den kraftigt ökade gångtrafiken från biltrafiken framför stationen. Samt skapa en mötesplats med puls av människor i rörelse, god arkitektur, grönt, uteservering, kultur och mat, bakom Kulturhuset. En sådan gångbro faller inom kommunal kompetens.

Länk till artikel om gångbro: Ny entré till Skövde

20130317-225505.jpg

Kommunens uppgift är däremot icke att bygga eller finansiera kongressanläggningar. Det regleras i Kommunallagen och i lag, som träder i kraft till halvårsskiftet, föranlett av regeringens proposition “Olagligt statsstöd” av den 7 mars i år. Hotet om konkurrenssnedvridande användning av 400 miljoner skattekronor vid Arenan är ett hinder för ett hotell vid Skövde C, som ej har denna subvention och det bör undanröjas.

Torbjörn Bergman (M), ledamot av kommunstyrelsens serviceutskott.

20130317-225436.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar