Kommunala fastighetsbolags pionjäranda

Skaraborgs allehanda rapporterar idag på morgonen om en relativt andra bostadsformer och även i absoluta tal hög prisuppgång på bostadsrätter.

Länk till artikeln.

I detta ligger mer av möjligheter, än problem. Skälen är två till utvecklingen:

Det finns en efterfrågan på bostadsrätter i Skövde. Naturligtvis är det mycket positivt.

Det finns inte ett utbud stort nog att möta efterfrågan. Det går att lösa.

För det första, handlar frågan inte endast om Skövdes expansion, det finns därutöver demografiska förklaringar:

Låt mig visa historik och prognos på flyttöverskott:

20140118-095626.jpg

Som synes är det närmaste året en topp i nettoinflyttning. Därtill finns en ålderssammansättning som gör att ofta kapitalstarka i övre medelåldern / seniorer, söker sig från sin villa till något mer lättskött.

Låt mig visa utveckling av ålderssammansättningen också:

20140118-101338.jpg

Notera ökningen, den branta lutningen, i ålderskategori 65-79 den närmaste tiden fram till 2015 och hur den sedan börjar bli allt flackare.

Detta är de två tyngsta samverkande faktorer som nu renderar i ett stort sug efter bostadsrätter.

Jag vill trycka på att denna efterfrågan är starkast här och nu. Att bygga fler bostadsrätter blir med de ledtider som är en alltför senkommen lösning för att ensamt i sig självt möta utvecklingen, den möts i högre grad med boenden som finns här och nu. Det är dock en dellösning att bygga nytt, jag återkommer till det sist.

Samtidigt finns fortsatt och mer stabilt en efterfrågan på andra upplåtelseformer. Genom att bejaka efterfrågan på bostadsrätter skapas en flyttkedja, där villor görs tillgängliga på marknaden.

Här finns en roll för det kommunala bostadsbolaget, Skövdebostäder.

Möjligheten yppar sig att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och använda det frigjorda kapitalet till att bygga nya hyresrätter, med bibehållen marknadsandel.

På så vis blir bostadsbolaget i högre grad en pionjär i Skövdes utveckling, utöver att vara en god förvaltare.

Att på detta vis rulla vårt gemensamma kapital i fronten för stadens utveckling är att använda det på bästa vis.

Metodiken är även tillämpar på vår teknikpark. Här kan huskroppar med fördel avyttras till andra fastighetsförvaltare i tid med att företagen i dem mognar och det kapital kreativa hus utgör frigöras för att omsättas i nya satsningar och på så vis möta en ökad efterfrågan.

Jag lovade återkomma med en lösning som innefattar planering för nybyggnad av bostadsrätter.

Den tanken består i att den bakomliggande trenden med ökad andel 65-79 år håller i sig längre än den tillfälliga inflyttningstopp vi har här och nu. För att möta detta specifika behov bör vi planera för attraktiva boenden för äldre. Om man i tid flyttar från villa till lägenhet, får man i de studier som gjorts ett längre och mer meningsfullt liv i eget boenden, än om man alltför länge blir kvar i villa.

Att möjliggöra denna flytt är därmed ett viktigt socialt uppdrag. Allmännytta bör naturligtvis ta sig an detta, så som redan sker, och bygga för denna kundgrupp i hyresform.

Kommunen bör därtill arbeta aktivt för att tillskapa nya möjligheter för sådana projekt i bostadsrättsform, den efterfrågan kommer hålla i sig länge nog för de ledtider som är.

Edit: grafiken blev småttig så jag lägger upp den igen:

20140118-103347.jpg

20140118-103357.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar